Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/k/z/u59495/public_html/vendor/nette/nette.min.php on line 9
Kúpno-predajná Zmluva na Auto | Vzor Zadarmo | Stiahnuť Kúpnu zmluvu na auto zadarmo

Aktualizované znenie zmluvy

Kúpno-predajná zmluva na auto v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú kúpno-predajnú zmluvu na auto jednoducho a rýchlo

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Kúpno - predajná zmluva na auto

(o prevode vlastníckeho práva k motorovému vozidlu)
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka


Predávajúci:
, nar./ rodné číslo:
, bydlisko:
, občianstvo:
Predávajúci:
, IČO:
, sídlo:
, zast.:
/ďalej aj ako „predávajúci“/

Kupujúci:
nar./ rodné číslo:
, bydlisko:
občianstvo:
Kupujúci:
IČO:
, sídlo:
, zast.:
/ďalej aj ako „kupujúci“/
/ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“/

I. Predmet zmluvy

Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom nižšie uvedeného motorového vozidla.
Predmetom kúpy podľa tejto kúpnej zmluvy je motorové vozidlo:
Typ (model):
EVČ:
Rok výroby:
VIN:
Farba:

Stav tachometra:
Výbava:
/ďalej len „predmet kúpy“/

II. Kúpna cena a jej splatnosť

1/ Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy vo výške
(slovom:
).
2/ Kúpna cena je splatná nasledovne:Kúpnu cena bola zaplatená predávajúcemu v hotovosti pri podpise tejto zmluvy, čo predávajúci svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje.


Kúpna cena za predmet kúpy bude zaplatená prevodom na číslo účtu, ktoré uviedol predávajúci
a to jednorázovo a to najneskôr do


Kúpna cena za predmet kúpy bude zaplatená prevodom na číslo účtu, ktoré uviedol predávajúci a to v pravidelných mesačných splátkach vo výške
(slovom
) až do úplného zaplatenia. Prvá splátka bude splatná dňa
a to v splátkach nasledovne: .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. .
Nezaplatením čo i len jednej splátky sa stáva splatným celý dlh naraz.


Prvá časť kúpnej ceny vo výške
(slovom
) bola zaplatená pri podpise tejto zmluvy v hotovosti, druhá časť kúpnej ceny vo výške
(slovom
) bude zaplatená prevodom na číslo účtu, ktoré uviedol predávajúci
jednorázovo a to najneskôr do


a to v pravidelných mesačných splátkach vo výške
(slovom
) až do zaplatenia. Prvá splátka bude splatná dňa
a to v splátkach nasledovne: .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. .
Nezaplatením čo i len jednej splátky sa stáva splatným celý dlh naraz.

III. Odovzdanie motorového vozidla1/ Motorové vozidlo bolo odovzdané pri podpise tejto kúpnej zmluvy, čo obe zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú. Spolu s motorovým vozidlom boli odovzdané tieto veci:
Predmet kúpy (auto s príslušenstvom) bude odovzdaný
Zmluvné strany o odovzdaní auta spíšu preberací protokol.Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho odovzdaním vozidla.
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho prepisom predmetu kúpy na kupujúceho na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho zaplatením dohodnutej kúpnej ceny podľa tejto zmluvy.

IV. Povinnosti a prehlásenia predávajúceho

1/ Predávajúci je povinný vykonať odhlásenie motorového vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte bez zbytočného odkladu.
2/ Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený s predmetom kúpy nakladať a nič nebráni prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho. Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto kúpnej zmluvy neviaznu na predmete kúpy žiadne dlhy, vecné bremená ani iné ťarchy. Predávajúci vyhlasuje, že na jeho majetok sa nezačalo žiadne konanie, ktoré by mohlo obmedziť nadobudnutie vlastníckeho práva kupujúcim.
3/ Predávajúci vyhlasuje, že neuzatvoril s inou osobou, okrem kupujúceho, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kúpnu zmluvu, zmluvu o budúcej nájomnej zmluve, nájomnú zmluvu a ani žiadnu inú zmluvu, ktorá by akýmkoľvek spôsobom mohla obmedziť vlastnícke právo kupujúceho k predmetu kúpy. Predávajúci vyhlasuje, že po podpise tejto zmluvy zmluvnými stranami neurobí žiadny úkon, ktorý by akýmkoľvek spôsobom znemožnil nadobudnutie alebo obmedzil výkon vlastníckeho práva kupujúcich k predmetu kúpy.
4/ V prípade, ak sa preukáže čo i len jedno prehlásenie predávajúceho uvedené v tejto zmluve ako nepravdivé, je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

V. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný vykonať prepis na príslušnom dopravnom inšpektoráte bez zbytočného odkladu.

VI. Vady predmetu kúpy

1/ Predávajúci vyhlasuje, že kupujúceho oboznámil so stavom motorového vozidla.
2/ Predávajúci uvádza, že auto (motorové vozidlo) má iba tieto vady:
................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................
3/ V prípade, ak sa objavia skryté vady na predmete kúpy po jeho odovzdaní, zmluvné strany budú postupovať podľa Občianskeho zákonníka.

VII. Záverečné ustanovenia

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nedôjde k prepisu predmetu kúpy na dopravnom inšpektoráte na kupujúceho v lehote do 30 dní odo dňa, keď malo prejsť vlastnícke právo na kupujúceho, zmluvná strana, ktorá neporušila žiadnu zo svojich povinností podľa tejto zmluvy má právo od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od počiatku a zmluvné strany sú si povinné vrátiť poskytnuté plnenia.
2/ Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva.
3/ Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a zmluvné strany ju môžu zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany prehlasujú, že vyššie uvedená adresa (uvedená pri ich mene) je adresou, na ktorej preberajú poštové zásielky. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana zásielku neprevezme (alebo sa vráti ako nedoručená), táto sa považuje za doručenú okamihom vrátenia odosielateľovi. Toto platí aj pre rozhodcovské konanie.
4/ Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.
5/ Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali, zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

V
, dňa
.............................

....................................................................
PredávajúciKupujúci
Poslať vytvorenú kúpno - predajnú zmluvu na auto na emailovú adresu: