Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/k/z/u59495/public_html/vendor/nette/nette.min.php on line 9
Kúpno-predajná Zmluva na Auto | Vzor Zadarmo | Ako to funguje?

Aktualizované znenie zmluvy

Kúpno-predajná zmluva na auto v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú kúpno-predajnú zmluvu na auto jednoducho a rýchlo

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Ako postupovať pri vytvorení kúpnej zmluvy na auto

Použitie aplikácie je zadarmo a bez nutnosti registrácie. Kúpnu zmluvu na auto budete mať vypracovanú zaručene správne a úplne.

Pri vytvorení kúpnej zmluvy na auto postupujte podľa nasledovných krokov:

Najskôr je potrebné označiť predávajúceho

  Vyberte si z možností, ktoré dáva systém na výber:
 • a) fyzická osoba nepodnikateľ,
 • b) fyzická osoba podnikateľ,
 • c) právnická osoba

Po výbere predávajúceho je potrebné vyplniť údaje o predávajúcom. Ak je predávajúcim fyzická osoba nepodnikateľ je potrebné vyplniť:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia/rodné číslo:
 • trvalý pobyt
 • bydlisko
 • občianstvo
 • Ak ste si vybrali fyzickú osobu podnikateľa je potrebné vyplniť (podľa živnostenského registra na stránke www.zrsr.sk)
 • obchodné meno predávajúceho
 • IČO predávajúceho
 • Sídlo predávajúceho
 • Ak ste si vybrali ako predávajúceho právnickú osobu je potrebné vyplniť (podľa obchodného registra www.orsr.sk)
 • obchodné meno predávajúceho
 • IČO predávajúceho
 • Sídlo predávajúceho
 • Zástupcu predávajúceho (napr. konateľa)

Tieto údaje sú dostatočné na riadnu identifikáciu predávajúceho.

Rovnakým spôsobom je potrebné ďalej vyplniť údaje kupujúceho.

Uveďte údaje o motorovom vozdidle (všetky potrebné údaje).

Uveďte výšku kúnej ceny a spôsob úhrady kúpnej ceny.

  Pri tomto kroku mate na výber tri možnosti,
 • 1/ Kúpnu cena bola zaplatená predávajúcemu v hotovosti pri podpise tejto zmluvy.
 • 2/ Kúpna cena za predmet kúpy bude zaplatená prevodom na číslo účtu, ktoré uviedol predávajúci.
 • 3/ Kúpna cena za predmet kúpy bude zaplatená z časti v hotovosti a z časti prevodom.

V tejto časti kúpnej zmluvy na auto vyberiete kedy dôjde k odovzdaniu auta.

V tejto časti kúpnej zmluvy na auto vyberiete kedy dôjde k prevodu vlastníctva a to či odovzdaním auta, prepisom na dopravnom inšpektoráte alebo úhradou kúpnej ceny.

V ďalšej časti vyplníte miesto (obec alebo mesto), v ktorom sa bude kúpna zmluva na auto podpisovať.

Stlačíte „Stiahnuť kúpnu zmluvu“.

Systém vám vygeneruje dokument vo formáte PDF, ktorý podpíše predávajúci a kupujúci. Nezabudnite dopísať rukou aj dátum podpisu kúpnej zmluvy na auto.

Určite odporúčame nechať overiť podpis kupujúceho u notára na tejto zmluve o prenájme (aj keď to nie je zákonná podmienka platnosti zmluvy) V zmluve o kúpe auta je zakomponovaná aj rozhodcovská doložka, ktorá účastníkovi kúpnej zmluvy na auto zabezpečí to, že v prípade, ak by dlžník nesplácal svoj dlh, veriteľ sa môže obrátiť na rozhodcu a požadovať, aby rozhodca rozhodol a zaviazal stranu k úhrade dlhu. Konanie pred rozhodcom je v priemere 10-krát rýchlejšie ako súdne konanie. V rozhodcovskom konaní je možné získať rozhodcovský rozsudok (t.j. právoplatné súdne rozhodnutie) aj skôr ako do 1 mesiaca, pričom klasickom súdnom konaní pred všeobecným súdom, ak by sa dlžník nezúčastňoval súdneho konania, to môže trvať približne 9 až 12 mesiacov a v prípade, ak by dlžník robil v konaní prieťahy a odvolával sa, tak získanie právoplatného rozhodnutia môže trvať až 18-20 mesiacov. Právna sila rozhodcovského rozsudku je pritom rovnaká ako rozsudku všeobecného súdu a takisto je exekučným titulom. Ďalšom výhodou okrem rýchlosti je aj nižší súdny poplatok (namiesto 6 %, ktorý sa platí všeobecnému súdu, zaplatíte 5 % z hodnoty sporu). Treťou výhodou je nemožnosť sa odvolať proti rozsudku rozhodcu. Konanie pred rozhodcom je jednostupňové.