Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/k/z/u59495/public_html/vendor/nette/nette.min.php on line 9
Kúpno-predajná Zmluva na Auto | Vzor Zadarmo | O kúpnej zmluve

Aktualizované znenie zmluvy

Kúpno-predajná zmluva na auto v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú kúpno-predajnú zmluvu na auto jednoducho a rýchlo

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Kúpna zmluva - čo je to kúpna zmluva?

Právnu úpravu kúpnej zmluvy je možné nájsť v Občianskom zákonníku ale aj v Obchodnom zákonníku. Právna úprava v oboch zákonníkoch je úplná. Kúpna zmluva predstavuje synalagmatický (vzájomný) záväzok dvoch zmluvných strán – predávajúceho a kupujúceho, pričom predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu vec (hnuteľnú alebo nehnuteľnú) a pre kupujúceho znamená kúpna zmluva povinnosť prevziať predmet kúpy a zaplatiť zaň kúpnu cenu. Kupujúcim a predávajúcim na oboch stranách môžu byť fyzické ale aj právnické osoby.

Vznik kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva platne vznikne, ak sú splnené viaceré podmienky: - obe zmluvné strany sú spôsobilé na právne úkony, - splnený právny dôvod kúpnej zmluvy (práva a povinnosti zmluvných strán) - možnosť a dovolenosť plnenia (kúpna zmluva nesmie byť v rozpore so zákonom ale aj dobrými mravmi) - prejav vôle zmluvných strán (ktorý musí mať tiež svoje náležitosti)

Kúpna zmluva môže byť platná aj keď je uzatvorená ústne (okrem prípadu, že zákon vyžaduje písomnú formu)

Náležitosti kúpnej zmluvy - označenie zmluvných strán - zmluvné strany musia byť náležite označené, aby nevznikla pochybnosť, že zmluvu uzatváral niekto iný. (meno, priezvisko alebo názov, dátum narodenia alebo IČO, bydlisko alebo sídlo, zodpovednú osobu konajúcu v mene účastníka zmluvy) - označenie predmet kúpnej zmluvy - rovnako predmet zmluvy musí byť riadne označený, pričom predmetom môže byť vec určená individuálne (motorové vozidlo) alebo druhovo (napríklad ovocie) - akosť tovaru - kúpna cena - kúpna cena môže byť určená konkrétnou výškou alebo aj odkazom na jej výpočet. Musí byť však vždy určiteľná. Bez kúpnej ceny kúpna zmluva nevznikne.