Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/k/z/u59495/public_html/vendor/nette/nette.min.php on line 9
Kúpno-predajná Zmluva na Auto | Vzor Zadarmo | Kúpno - predajná zmluva na auto

Aktualizované znenie zmluvy

Kúpno-predajná zmluva na auto v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú kúpno-predajnú zmluvu na auto jednoducho a rýchlo

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Kúpno-predajná zmluva na auto

Z kúpno-predajnej zmluvy na auto vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy (auto) kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy (auto) prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Kúpno-predajná zmluva na auto je najbežnejším odvodeným spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva k autu. Ide o dvojstranný právny úkon pozostávajúci z návrhu (oferty) a prijatia návrhu (akceptácie). Z kúpno-predajnej zmluvy na auto predávajúcemu vznikne povinnosť auto kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu auto prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Kúpno-predajnú zmluvu na auto môže platne uzatvoriť iba vlastník auta, prípadne ním splnomocnená osoba. Od nevlastníka nie je možné podľa Občianskeho zákonníka nadobudnúť kúpno-predajnou zmluvou auto. Podstatnou náležitosťou kúpno-predajnej zmluvy na auto je aj dohoda o cene. Kúpno-predajná zmluva na auto je nevyhnutným predpokladom a podkladom pri kúpe motorového vozidla a slúži ako dôkaz o dohode účastníkov o prevode vlastníckeho práva k autu. Pri kúpno-predajnej zmluve na auto netreba zabúdať na riadny popis predmetu prevodu: typ vozidla, ŠPZ (EVČ), VIN číslo, rok výroby, farba, stav tachometra a výbava.

Vlastnícke právo sa na základe kúpno-predajnej zmluvy na auto nadobúda podľa Občianskeho zákonníka jej prevzatím (§ 133 ods. 1 Občianskeho zákonníka), pokiaľ nebola dohodnutá výhrada vlastníctva (podľa § 601 Občianskeho zákonníka). V kúpno-predajnej zmluve na auto na tejto stránke sme uviedli článok, podľa ktorého sa účastníci zmluvy môžu dohodnúť, kedy dôjde k prevodu vlastníckeho práva k autu. Čas prevodu vlastníctva k autu teda nemusí byť totožný s časom odovzdania auta kupujúcemu. S prechodom vlastníctva na kupujúceho je spojený aj prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy (auta) (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak). Ak kupujúci nadobudne vlastníctvo k autu skôr, než dôjde k odovzdaniu predmetu kúpy, predávajúci má až do odvolania práva a povinnosti uschovávateľa (§ 747 až 753 OZ).

  Kúpno-predajná zmluva na auto je synalagmatickým záväzkom, t.j. práva a povinnosti z kúpno-predajnej zmluvy na auto sú navzájom podmienené. Dôsledkom tohto charakteru kúpno-predajnej zmluvy na auto je, že ak v zmluve nebolo dohodnuté niečo iné a niečo iné nie je ani obvyklé,
 • - kupujúci má povinnosť prevziať vec a zaplatiť kúpnu cenu bez zbytočného odkladu,
 • - predávajúci má povinnosť odovzdať predmet kúpy bez zbytočného odkladu.

Nevyhnutnou náležitosťou kúpno-predajnej zmluvy na auto je dohoda o cene. V kúpno-predajnej zmluve na auto si môžu účastníci (predávajúci a kupujúci) dohodnúť rôzne spôsoby, ako dôjde k plateniu kúpnej ceny (v hotovosti, prevodom). Pozor však na obmedzenie hotovostných platieb zákonom, ktoré je v platnosti od 01.01.2013. Zmluvné strany si môžu dohodnúť v kúpno-predajnej zmluve na auto aj iné podmienky splatnosti kúpnej ceny, kúpna cena môže byť splatná naraz alebo v splátkach (pravidelných, nepravidelných).

Podľa kúpno-predajnej zmluvy na auto kupujúci nemá povinnosť plniť: 1/ ak predávajúci nie je ochotný plniť, alebo nesplnil, hoci tak mal podľa kúpno-predajnej zmluvy na auto urobiť skôr alebo súčasne s tým, 2/ ak sa auto odosiela na miesto plnenia alebo určenia, kým nemá možnosť auto prezrieť. Predávajúci nemá povinnosť plniť ak kupujúci nie je ochotný zaplatiť kúpnu cenu, hoci tak mal urobiť podľa kúpno-predajnej zmluvy na auto skôr alebo súčasne s tým. Aj ten, kto je povinný plniť vopred, môže svoje plnenie odoprieť až dovtedy, kým nebude poskytnuté alebo zabezpečené vzájomné plnenie, ak je plnenie druhého účastníka ohrozené skutočnosťami, ktoré nastali u druhého účastníka a ktoré mu neboli známe, keď zmluvu uzavrel (§ 560). Ak sa predávajúci alebo kupujúci dostane s plnením podľa kúpno-predajnej zmluvy na auto do omeškania, okrem osobitných práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení § 592, 593, resp. § 613, 614 (pri predaji tovaru v obchode) zmluvné strany postihujú aj dôsledky uvedené v ustanoveniach § 517 až 523.

Kúpno-predajná zmluva na auto a omeškanie

Veriteľ má právo:

 • 1/ odstúpiť od zmluvy, ak dlžník nesplní dlh ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú dlžníkovi poskytol (§ 517 ods. 1),
 • 2/ požadovať od dlžníka okrem plnenia aj úroky z omeškania, ak nie je podľa zákona povinný platiť poplatok z omeškania (§ 517 ods. 2),
 • 3/ trvať na splnení zmluvy aj v prípade omeškania dlžníka pri tzv. fixných zmluvách, alebo ak z povahy veci vyplýva, že na oneskorenom plnení veriteľ nemôže mať záujem. V takomto prípade však veriteľ musí dlžníkovi bez zbytočného odkladu oznámiť, že na plnení trvá; ak tak neurobí, zmluva sa zo zákona od začiatku zrušuje (§ 518),
 • 4/ na náhradu škody spôsobenej omeškaním; pri peňažnom dlhu len vtedy, keď škoda nie je krytá úrokmi z omeškania alebo poplatkom z omeškania (§ 519),

V dôsledku omeškania veriteľa má dlžník tieto práva:

 • 1/ právo na náhradu nákladov, ktoré mu tým vznikli (§ 522),
 • 2/ právo na náhradu iných škôd spôsobených omeškaním, ak možno veriteľovi pričítať zavinenie (§ 522),
 • 3/ právo vyplývajúce z ustanovení o zabezpečení záväzkov (§ 544 a nasl.),
 • 4/ právo splniť svoj záväzok uložením do úradnej úschovy (§ 568 ods. 1).

Pri kúpno-predajnej zmluve na auto vo všeobecnosti má omeškanie tieto dôsledky: Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, predávajúci má právo (nie povinnosť) predmet kúpy (auto) uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa (§ 592),

Kúpno-predajná zmluva na auto a vady

Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Prvoradou povinnosťou predávajúceho pri kúpno-predajnej zmluve na auto je upozorniť kupujúceho na vady, o ktorých vie. Nie je rozhodujúce, či ide o vady faktické (t.j. napr. vady funkčnosti, akosti a pod.), alebo o vady právne (t.j. vady, ktoré bránia predávajúcemu disponovať vecou, prípadne dispozíciu obmedzujú - napr. obmedzenie prevodu vlastníctva a pod.). Scudziteľ nezodpovedá za vady ani vtedy, keď sa vec prenecháva tak ako stojí a leží, ibaže nemá vlastnosť, o ktorej scudziteľ vyhlásil, že ju má, alebo ktorú si nadobúdateľ výslovne vymienil (§ 501). O vadu veci ide aj vtedy, ak predávajúci kupujúceho ubezpečil, že vec má určité vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé. Zodpovednosť za vady má objektívnu povahu, za ktorú predávajúci zodpovedá, ak vec vykazovala vadu v čase uzavretia zmluvy bez zreteľa na to, či o vade vedel, alebo nie. Kúpno-predajná zmluva na auto by teda mala obsahovať vymenované vady, o ktorých predávajúci vie.

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, kupujúci má právo 1/ žiadať zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady (§ 597 ods. 1), 2/ odstúpiť od zmluvy, ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, 3/ na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, 4/ na náhradu škody podľa všeobecných ustanovení (§ 600 v spojení s § 420 a nasl.).

Ak predávajúci ubezpečil kupujúceho, že vec má určité vlastnosti alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé, kupujúci má právo

 • 1/ odstúpiť od zmluvy, aj keď vec je inak upotrebiteľná (§ 597 ods. 2),
 • 2/ ak neodstúpi od zmluvy, na zľavu z dojednanej kúpnej ceny zodpovedajúcej povahe a rozsahu vady,
 • 3/ na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady (§ 598),
 • 4/ na náhradu škody podľa všeobecných ustanovení (§ 600 v spojení s § 420 a nasl.).
Odporúčame do kúpno-predajnej zmluvy na auto uviesť v prípade predávajúceho čo najviac vád, aj tie, o ktorých sa predávajúci len domnieva.

Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci. Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku 1. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody. Donedávna platila právna úprava, že predávajúci zodpovedá kupujúcemu len za vady, ktoré mala vec iba v čase predaja, a neposkytovali sa žiadne záručné doby na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady. Bola ustanovená šesťmesačná doba, ktorá bola ponímaná nie ako záručná doba, ale iba ako doba, v ktorej môže kupujúci vytknúť tie vady, ktoré existovali v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Nové znenie tohto ustanovenia zákona je veľmi prísne k predávajúcim pri predaji použitej veci. Dovolíme si tvrdiť, že ide o neodôvodnené zvýhodňovanie kupujúceho pri kúpe použitej veci.

Kúpno-predajná zmluva na auto a výhrada vlastníctva

Pri kúpno-predajnej zmluve na auto si zmluvné strany môžu dohodnúť tzv. výhradu vlastníctva. Ak má vlastníctvo k predanej hnuteľnej veci prejsť na kupujúceho až po zaplatení ceny, musí sa táto výhrada dohodnúť písomne. Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia na kupujúceho odovzdaním veci. Pri kúpno-predajnej zmluve na auto má výhrada vlastníctva tzv. zabezpečovaciu funkciu pre zaplatenie kúpnej ceny. Ustanovenie umožňuje, aby sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci sa stane vlastníkom až po zaplatení dohodnutej kúpnej ceny. Zmluva o výhrade vlastníctva musí byť uzavretá písomne, inak je neplatná (podľa § 40 ods. 1 OZ). Toto nebráni tomu, aby predávajúci uplatnil právo na zaplatenie kúpnej ceny. Výhrada vlastníctva má aj ten dôsledok, že až do prechodu vlastníctva na kupujúceho vec nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia – exekúciou, čo je často veľmi dôležité.